IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES I TERRATS

Apliquem diferents solucions per a impermeabilitzacions de cobertes i terrats depenent de les condicions de la zona a intervindre:

Tipologia de cobertes que executem:
Cobertes inclinades
Terrats i cobertes transitables i no transitables
Cobertes acabades amb grava
Petits treballs de reparacions puntuals de goteres, filtracions i humitats.

Membranes utilitzades:
Lamines asfàltiques bituminoses
Lamines de EPDM
Membranes líquides ( poliureta, clorocauxu, morters impermeabilitzants flexibles,etc… )

WhatsApp chat