Reforç estructural i reparació aluminosis

Solucions segons la patología

REPARACIO DE BIGUES DE CIMENT ALUMINOS, FUSTA I METÀL-LIQUES

Els perfils utilitzats, estan formats mitjançant xapa d’acer conformat, son ideals per a reforçar qualsevol tipologia de sostre, bigueta o revolto; ja sigui de formigó, acer o fusta i disposen del seu DIT (Document D’Idoneïtat tècnica)

APLICACIÓ LLAMINATS I TEIXITS FIBRA DE CARBO

Per la seva alta resistència a tracció i lleugeresa es especialment recomanat amb estructures de formigó armat fusta i acer, a on es volgui augmentar la resiténcia de l’element estructural sense augmentar secció ni carga a l’estructura originaria.

ESTINTOLAMENTS EN PARETS DE CÀRREGA

Execució d’estintolaments en paret de càrrega

REPARACIÓ DE FISURES

Reparació ‘d’esquerdes estructurals. Tècniques d’intervenció.

Tipus de reparacions

 • Bigues amb ciment aluminós, carbonatació, oxidació dels armats, pèrdues de secció, tèrmits, etc..
 • Bigues de fusta.
 • Bigues metàl·liques.
 • Fissures de tipus estructurals en parets de càrrega.
 • Estintolament de parets de càrrega per obertures de zones de pas i/o ampliació.
 • Reforç d’estructura vertical i horitzontal amb perfils laminats.
 • Aplicació de laminats i teixits de fibra de carbó.
 • Recalços en fonamentacions.
 • Encamisats de pilars.

Que oferim…

 • Amplia experiència en aquest tipus de reparacions
 • Assesorament i diagnòstic per tècnics qualificats.
 • Visita prèvia per a confecció del pressupost i diagnòstic de les patologies observades, sense cost per el client.
 • Actuem com a únic interlocutor entre nosaltres i el contractant.
 • 10 anys de garantia legislat per llei per a intervencions de tipus estructural.
 • Personal propi format a l’empresa, no subcontractem.
 • Respecte la competència oferim un servei integral, es a dir, intervenim amb totes les fases de l’obra no únicament amb el reforç estructural, també realitzem les tasques prèvies de demolicions, ajudes de paleteria i acabats.

Sol·licitar diagnosis estructural

Quines son les causes me habituals per sol-li citar una diagnosis de l’edifici?

 • Esquerdes i/o fissures en sostres, parets y envans que es van accentuant en el temps.
 • Esbombaments en forjats y paviments.
 • Esquerdes en pilars.
 • Dubtes sobre la presencia o no de ciment aluminós.
 • Bigues de fusta amb mal estat.
 • Erosions en els material de construcció.

Aquests estudi previ es el primer pas per poder abordar els futurs treballs de reparació.

WhatsApp chat